งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงวริญญา    ประทุมวัน
3. เด็กชายศุภกร    รูปทอง
4. เด็กชายจักรพรรดิ    คำมุงคุณ
5. เด็กชายมานพ    ประทุมลี
6. เด็กชายณัฐนนท์    คำมุงคุณ
7. เด็กชายวีรภาพ    คำมุงคุณ
8. เด็กชายอภิศักดิ์    แดงสุข
9. เด็กชายธีรโชติ    ไชยเพชร์
10. เด็กหญิงภัคจิรา    คำมุงคุณ
11. เด็กชายกนกพล    โคตรพรม
12. เด็กชายภานุวัฒน์    คำมุงคุณ
13. เด็กชายภควัต    ไชยเพชร
14. เด็กหญิงนันทกานต์    โคตรพรม
15. เด็กหญิงสิริยากร    คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บาดตาสาว
17. เด็กหญิงอมลวรรณ    ประทุมลี
18. เด็กหญิงมะลิจันทร์    โคตรพรม
19. เด็กหญิงอารดา    คำลือไชย
20. เด็กชายอุดมการณ์    เชื้อเมืองแสน
21. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงภัทรวดี    พุทธสอน
23. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    น่าชม
24. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    เชื้อเมืองแสน
25. เด็กหญิงจุฑาทิทย์    คำผาไชย
26. เด็กหญิงสุภาวดี    ดวงตา
27. เด็กหญิงอมรรัตน์    เชื้อเมืองแสน
28. เด็กหญิงรวิสรา    ปากดี
29. เด็กหญิงศิริยากรณ์    โคตรพรม
30. เด็กหญิงอรยา    คำมุงคุณ
31. เด็กชายถิรศักดิ์    คำมุงคุณ
32. เด็กชายศุภชัย    ผุดผ่อง
33. เด็กชายพงศกร    ไชยนา
34. เด็กชายศุภกิตติ์    คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงน้ำฝน    บาดตาสาว
36. เด็กหญิงภัสสร    คำคนซื่อ
37. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โคตรพรม
38. เด็กหญิงนัญฑริกา    ไชยเพชร
39. เด็กหญิงสุนันทา    คำมุงคุณ
40. เด็กหญิงจุฑารัตน์    รุ่งขจร
1. นางจิราภรณ์    จิตอามาตย์
2. นายชันชิต    คำมุงคุณ
3. นายชันชิต    คำมุงคุณ
4. นางชูใจ    จิตอามาตย์
5. นายปัญญา    จิตอามาตย์
6. นางวิตรี    ไชยเพชร์
7. นางสนาน    ลาภภิญโญ
8. นางอรอุมา    คำมุงคุณ
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงวรนุช    คำประเทือง
2. เด็กหญิงอรปรียา    คำประเสร็ฐ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    เจริญชัย
4. เด็กหญิงดาราพร    คนซื่อ
5. เด็กหญิงศิริวัฒน์    เครือเทพ
6. เด็กหญิงญาณิศา    ตานุมาตย์
7. เด็กหญิงปราณี    นามมีแว่น
8. เด็กหญิงณัฐชยา    ผาบชมภู
9. เด็กหญิงปวริศา    บุตรศรี
10. เด็กหญิงรัชฎาพร    เชียงไขแก้ว
11. เด็กชายวัชรพล    รัตนโสภา
12. เด็กหญิงทิพย์นภา    จูอี้
13. เด็กชายณัฐพัฒิน์    กิติวรพัฒิน์
14. เด็กชายเกียริชัย    หาศิริ
15. เด็กชายชุติพนธ์    ขจัดโรคา
16. เด็กหญิงปราณปรียา    ห่างภัย
17. เด็กหญิงอโณทัย    ระหารนอก
18. เด็กชายนันทวัต    เจริญพร
19. เด็กชายอนุชัย    วงศ์กระโซ่
20. เด็กชายวิระชัย    ไพรพนา
21. เด็กหญิงอัครมณี    ปัสสาโก
22. เด็กหญิงวิภาดา    บุญญยะสะ
23. เด็กหญิงดวงฤดี    แสงกล้า
24. เด็กหญิงหงศ์ฟ้า    วุฒิสาร
25. เด็กหญิงขวัญนิชา    เจริญชัย
1. ดาบตำรวจชูชาติ    สุวรรณี
2. นางมยุรี    สุวรรณี
3. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายธนดล    พ่อศรียา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ใจเอื้อ
3. เด็กชายรุจนภัทร    พรมมา
4. เด็กชายณัฐพล    ใจเอื้อ
5. เด็กชายพัชระพงษ์    ศรีสุข
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    สมหวัง
7. เด็กหญิงตะวัน    รีฮุง
8. เด็กหญิงพชรพร    วาปี
9. เด็กหญิงโสรียา    ภาคี
10. เด็กหญิงนริศรา    ใจเอื้อ
11. เด็กชายพลพล    พรมมา
12. เด็กชายนิลักษณ์    อุระ
13. เด็กชายภาคิม    นาโสก
14. เด็กชายภราดร    รัตนเนตร
15. เด็กหญิงปาริตา    วงศรีทา
16. เด็กหญิงภัสรา    ปัญญาไว
17. เด็กหญิงสุพัตรา    ใจเอื้อ
18. เด็กหญิงสิเรียม    อุระ
19. เด็กหญิงกรรณิกา    แสงบุญ
20. เด็กหญิงสิริการจนา    ชาธิพา
21. เด็กหญิงแอนธิดา    พรมวิชา
22. เด็กหญิงนัชชา    สุวรรณมงคล
23. เด็กหญิงมินตรา    ธรรมวงษ์
24. เด็กหญิงทิพย์วัลย์    ชาธิพา
25. เด็กหญิงทิพย์สุดา    พาดี
26. เด็กหญิงกาญจนา    องอาจ
27. เด็กชายก้องภพ    สมหวัง
28. เด็กชายนนทพัทธ์    สีดา
29. เด็กชายฐานัดดล    สุขเกษม
30. เด็กชายวรพงษ์    สิงห์สุ
31. เด็กชายธวัชชัย    สิงห์สอน
32. เด็กชายอัครพล    รูปงาม
33. เด็กชายทนงศักดิ์    วรสาร
34. เด็กชายวายุ    วงค์สุวรรณ
35. เด็กชายธนายุทธ    แสงประจักษ์
36. เด็กหญิงกชกร    น้อยไธสง
37. เด็กหญิงธัญสุดา    คนเพียร
38. เด็กหญิงภูวรินทร์    ชาธิพา
39. เด็กหญิงบัณฑิตา    พันบุตร
40. เด็กหญิงมุธิตา    ทองโปร่ง
1. นางกัลยา    สุขรินทร์
2. นายกิตติกร    เมืองโคตร
3. นายจิรวัฒน์    ไกยสิทธิ์
4. นางทิพย์เกสร    สุนทรส
5. นายพูนศักดิ์    สุขรินทร์
6. นายสมศักดิ์    ทองขาว
7. นายสุบรร    สุนทรส
8. นางเหรียญทอง    นาโสก
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    สุพร
2. เด็กหญิงชลดา    ลำอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไวว่อง
4. เด็กหญิงลลิตา    คนคล่อง
5. เด็กหญิงศิริฟ้าใส    สุพร
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    กลิ่นบัว
7. เด็กหญิงนิดชญา    สุพร
8. เด็กหญิงมินธิทธิรา    ประกอบทรัพย์
9. เด็กหญิงวิชิตา    สุพร
10. เด็กหญิงกุลจิรา    มีสิทธิ์
11. เด็กหญิงสิริพร    สุพร
12. เด็กหญิงสรณ์สิริ    สร้อยฟ้า
13. เด็กหญิงชลธิชา    รูปคม
14. เด็กหญิงสุภาวดี    ผิวผ่อง
15. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    ศิริกาล
16. เด็กหญิงวิจิตรา    มงคลเกตุ
17. เด็กหญิงศรัญญา    สุพร
18. เด็กหญิงอำนวยพร    สมคะเณย์
19. เด็กชายจุลจักร    ทองชุม
20. เด็กชายธนวัฒน์    สุพร
21. เด็กชายนันทวัฒน์    ศิริกาล
22. เด็กชายนที    เพชรเสถียร
23. เด็กชายรัชชานนท์    หลงน้อย
24. เด็กชายวีระศักดิ์    มงคลเกตุ
25. เด็กชายสมพร    ขำคม
26. เด็กชายธนากรานต์    คล่่องดี
1. นางสาวถาวร    ห้วยทราย
2. นางสาววิภา    สาแก้ว
3. นางสาวอัสรา    สุพร
4. นายเสด็จ    ดำรงชาติสกุล
5 โรงเรียนบ้านดง ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายนพฤทธิ์    ชุ่มมงคล
2. เด็กชายปภิณวิทย์    เกตุขุนทด
3. เด็กชายธนภัทร    บำรุงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พิกุลศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีลาศักดิ์
6. เด็กหญิงจิรัสยา    ศรีลาศักดิ์
7. เด็กหญิงกัลยากร    ยืนยง
8. เด็กชายณัฐพนธ์    เขียวอ่อน
9. เด็กชายธนพงษ์    โพนลือชาย
10. เด็กหญิงบุญฑริกา    ยืนยง
11. เด็กหญิงสุธิตา    ยืนยง
12. เด็กหญิงชลธิชา    ทุ่มโมง
13. เด็กหญิงชลลดา    ทุ่มโมง
14. เด็กชายสุริยัน    พิกุลศรี
15. เด็กชายกฤตนัน    อันทามา
16. เด็กชายกวิน    เสนาวงษ์
17. เด็กชายผดุงพงษ์    ศรีอ้น
18. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์    พิกุลศรี
19. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หนึ่งคำมี
20. เด็กหญิงศศิธร    พิกุลศรี
21. เด็กชายภาณุพงศ์    อุคำ
22. เด็กชายธนพล    ใจตรง
23. เด็กหญิงณัฐนิชา    พ่อนามแดง
24. เด็กชายภานุวัฒน์    ระวัตร
25. เด็กชายนันทวัฒน์    โคตรสขึง
26. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สีสด
27. เด็กหญิงสุตนันท์    พิกุลศรี
28. เด็กหญิงปริชญา    ยืนยง
1. นางนันทนา    ดงขาว
2. นางสาวปนัดดา    วรสาร
3. นางราตรี    โภคา
4. นางสุนันทา    พิกุลศรี
5. นางโสภิตา    โฮมหงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................