งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายปรมินทร์    นาโสก
2. เด็กชายสันติพงษ์    ไชยเชฐ
3. เด็กชายธนภูมิ    นาโสก
4. เด็กชายภานุวัฒน์    สุพร
5. เด็กชายศรัญญ์    นาโสก
6. เด็กหญิงอิศริยากรณ์    สุวรรณพันธ์
7. เด็กหญิงณัฐกมล    นาโสก
8. เด็กหญิงพิยดา    นาโสก
9. เด็กหญิงอทิตยา    มัดทะมณฑล
10. เด็กหญิงพาสุข    จันทร์ศรี
1. นายชัยมงคล    บุษดี
2. นางสาวลดาวัลย์    บุุญธิพันธ์
3. นางวลัยลักษณ์    จิตจักร
2 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐภา    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายพุฒิเมธ    สุคำภา
3. เด็กชายอมรินทร์    บุญคำ
4. เด็กชายณัฐพงค์    พุกอุบล
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    สุคำภา
6. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงพลอยมณี    สุคำภา
8. เด็กชายพุฒินาท    สุคำภา
1. นายวัชรา    แสงฤทธิ์
2. นางสองสี    เชี่ยวชาญวณิช
3. นางสุนีรัตน์    นามไธสงค์
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงญาณิศา    ภานุมาตย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เจริญชัย
3. เด็กหญิงดาราพร    พลซื่อ
4. เด็กหญิงศิริวัฒน์    เครือเทพ
5. เด็กหญิงทิพย์นภา    จูอี้
6. เด็กหญิงณัฐชยา    ผาบชมภู
7. เด็กหญิงอรปรียา    คำประเสริฐ
8. เด็กหญิงวรนุช    คำประเทือง
1. ดาบตำรวจชูชาติ    สุวรรณี
2. นางมยุรี    สุวรรณี
3. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
4 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงศุมินตรา    ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ปลื้มบุญ
3. เด็กหญิงจันทร์ทิรา    สายจันทา
4. เด็กหญิงเก    อภัยโส
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    มีชัยชนะ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    ว่องไว
7. เด็กชายกบินทร์    จันธิจร
8. เด็กชายวีรศักดิ์    ดีดวงพันธ์
1. นายอัฐพล    ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอัมภาพร    ว่องไว
5 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงสาวิตรี    พันหมุด
2. เด็กหญิงวรรณภา    อัมโภค
3. เด็กหญิงบุญรัตน์    ระนาดไทยสงค์
4. เด็กหญิงมนัสวี    คำพิลา
5. เด็กหญิงมนทกานต์    บุญมาก
6. เด็กหญิงวรรณษา    คำพิลา
7. เด็กหญิงกัลยา    มงคลสุภา
8. เด็กหญิงณัฐวดี    ใจเที่ยง
9. เด็กหญิงศิริกานต์    ศรีแนน
10. เด็กหญิงข้าวขวัญ    คนดี
1. นายนายสุริยา    ธาดา
2. นางวยุณีย์    คล่องแคล่ว
3. นายสุมนตรี    วงศ์คะสุ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................