งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายนัฏฐพล    มาสวน
2. เด็กชายสิริโรจน์    ธงชัย
3. เด็กชายธวัชชัย    วัฒนพาณิชย์สกุล
4. เด็กชายพัฒนยุทธ    ศรีสมบัติ
5. เด็กชายวงศธร    ราชิวงษ์
6. เด็กหญิงดวงนภา    อุมงค์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    วันปลั่ง
8. เด็กหญิงอรดา    สุวรรณวงษ์
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุทาวงค์
10. เด็กหญิงสุพัตรา    ดวงมาลัย
1. นางศิริกาญจนารัตน์    พละศึก
2. นางอารอน    ผลสว่าง
3. นางอุษณี    พรมดี
2 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตติมา    ว่องไว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เมืองโคตร
3. เด็กหญิงปนัดดา    ว่องไว
4. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์    หอมนวล
5. เด็กหญิงวิจิตรา    บุญทด
6. เด็กหญิงอโณทัย    ว่องไว
1. นายอัฐพล    ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอัมภาพร    ว่องไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................