งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์    ระนาดไทยสงค์
2. เด็กหญิงวรรณภา    อิมโภค
3. เด็กหญิงสาวิตรี    พันหมุด
4. เด็กหญิงมนัสวี    คำพิลา
5. เด็กหญิงมนทกานต์    บุญมาก
6. เด็กหญิงวรรณษา    คำพิลา
7. เด็กหญิงกัลยา    มงคลสุภา
8. เด็กหญิงณัฐวดี    ใจเที่ยง
9. เด็กหญิงวรรณวิมล    ขาวอ่อน
10. เด็กหญิงข้าวขวัญ    คนดี
1. นางคริษฐา    คนขยัน
2. นางวยุณีย์    คล่องแคล่ว
3. นางสุธิดา    ศรีลาดเลา
2 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวริศราพร    วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    รุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงจิตรา    นามวงศ์
5. เด็กหญิงอดิศา    สุเววงค์
6. เด็กหญิงวรัญญา    บุญทศ
7. เด็กหญิงอริสา    ไชยชารี
8. เด็กหญิงปณัชศมน    โด่งพิมาย
1. นางวิไลพร    บุณยากร
2. นายสมโพธิ์    โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา    ห้วยทราย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................