งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงพิลาพร    สอนรัมย์
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
2 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สุภรักษ์
1. นางเกรียงวัลย์    แสนโคตร
3 โรงเรียนบ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงทอฝัน    อุประ
1. นางสวาท    เชิดบุญเรือง
4 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวิภา    ศิริกาล
1. นางสุพิชชญา    ใจช่วง
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กชายสิทธิชัย    ศรีใสทอง
1. นางชมัยพร    ศิดสันเทียะ
6 โรงเรียนบ้านตูมหวาน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงณิชากร    เจียงคำ
1. นางสาวเนตรชนก    คนหาญ
7 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงศศิประภา    มชิโกวา
1. นางวรวรรณ    อุระ
8 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงนภารัตน์    สุภาพันธ์
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
9 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กหญิงศิริกานดา    ต่อซอน
1. นางสาวมะลาวัลย์    สุวรรณไตรย์
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ว่องไว
1. นางกาศอัมพร    ชุ่มนาเสียว
11 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงปัตมาวรรณ    ภูมิวงศ์
1. นางสาววงทอง    อุทัย
12 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ชื่นชม
1. นางทินกร    สืบสิงห์
13 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอักษราภัค    ศรีสุข
1. นายธงชัย    บุตรกาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................