งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุคำภา
2. เด็กหญิงเกษราภัทร    เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงศันสนีย์    เหง้าโอสา
4. เด็กหญิงอภิญญา    เชื้อคำฮด
5. เด็กหญิงเกศราพร    เชื้อคำฮด
6. เด็กหญิงประภาพร    เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงวรรณิษา    ไชยต้นเทือก
8. เด็กชายทวีป    สุทธิพันธ์
9. เด็กหญิงนิมิตตา    เชื้อคำฮด
10. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ไชยต้นเทือก
1. นายกีรติ    ธุลี
2. นางสาวขวัญตา    เหง้าโอสา
3. นางจิตตรา    สุขขา
4. นายอนุรักษ์    สืบสะอาด
2 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คำทวี
2. เด็กหญิงมุทิตา    จันเต็ม
3. เด็กหญิงพิชญา    จันปุ่ม
4. เด็กหญิงกิตติยานันท์    วงศ์กลาง
5. เด็กหญิงขัตติยา    แก้วศรีนวม
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    ภาษี
7. เด็กหญิงวราภรณ์    สุพรรณโมก
8. เด็กหญิงอาริสา    ทองเฟื่อง
1. นายคำพินิตย์    กลางประพันธ์
2. นางทวีสินธุ์    ลีนาราช
3. นางนาตยา    กลางประพันธ์
4. นางประกายวันต์    อาจวิชัย
3 โรงเรียนบ้านคำฮี สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกฤษชดาภา    พรมมา
2. เด็กหญิงสุปัจณัฐดา    พรมมา
3. เด็กหญิงเกษมณี    พาลึก
4. เด็กหญิงอรอนงค์    ภูมิลา
5. เด็กหญิงอาธิติยา    การดี
6. เด็กหญิงลลิตภัทร    กงนะ
1. นางสาวดรุณี    แสงพิศาล
2. นางสาวทัศนา    มะลิซ้อน
3. นางสาวปรียาภา    หวังชินกลาง
4 โรงเรียนบ้านม่วง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงอรปรีญา    คนกล้า
2. เด็กหญิงอนัญญา    พยอม
3. เด็กหญิงณัฐธิติ    แก้วดี
4. เด็กหญิงโสริญา    บัวใหญ่
5. เด็กหญิงปิยากร    ปราณีทะ
6. เด็กหญิงณัชติยา    คนขยัน
1. นางนงลักษณ์    ใจคง
5 โรงเรียนบ้านไร่ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงทัศนีย์    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    สุพร
3. เด็กหญิงสิริวิมล    สุพร
4. เด็กหญิงวาสนา    สุพร
5. เด็กหญิงสุพัตรา    สุพร
6. เด็กหญิงนันฐินี    สุพร
1. นางพรศิริ    ศรีอระพิมพ์
2. นายศรีศักร    ศรีอระพิมพ์
6 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงศรัญดา    ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติยา    รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงวิภาดา    ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงวิภาดา    ดอนเป๊ะ
5. เด็กหญิงคัทรียา    ดีดวงพันธ์
6. เด็กหญิงอลิษา    ว่องไว
1. นางทองไสย    ท้าวบุตร
2. นางสาวบังอร    ส่องแสง
7 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวริศราพร    วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    รุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงจิตรา    นามวงศ์
5. เด็กหญิงอดิศา    สุเววงค์
6. เด็กหญิงวรัญญา    บุญทศ
7. เด็กหญิงอริสา    ไชยชารี
8. เด็กหญิงปณัชศมน    โด่งพิมาย
1. นางวิไลพร    บุณยากร
2. นายสมโพธิ์    โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา    ห้วยทราย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................