งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตติมา    ว่องไว
2. เด็กหญิงปนัดดา    ว่องไว
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวิจิตรา    บุญทด
5. เด็กหญิงอโนทัย    ว่องไว
6. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์    หอมหวล
1. นายอัฐพล    ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอัมภาพร    เมืองโคตร
2 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงชลิดา    ผาสุโพธิ์
3. เด็กหญิงชุติมา    บุสภา
4. เด็กหญิงสุกัญญา    คนเพียร
1. นางศรีอุบล    ชิณศรี
2. นายสุรพล    วังคะฮาต
3 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ในจิตร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญมาศ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    แก้วมั่น
4. เด็กหญิงอรปรียา    ธานี
5. เด็กหญิงอารียา    พุฒป้อง
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน    บุญจง
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์    จันทวงศ์
8. เด็กหญิงชลธิชา    ชำนิสาร
1. นางวิไลพร    บุณยากร
2. นายสมโพธิ์    โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา    ห้วยทราย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................