งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงปนัดดา    พาลุกา
2. เด็กหญิงบุษยา    สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ทองมหา
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย    พันทะ
5. เด็กหญิงพัชรี    ทอดแก้ว
6. เด็กหญิงนันท์ชพร    เมืองโคตร
7. เด็กหญิงวิภาดา    เติมจิตร
8. เด็กหญิงวันวิสาข์    ศรีสุข
9. เด็กหญิงเพลงพร    เวียงแก้ว
10. เด็กหญิงสิริกัลยา    พันธ์คูณ
11. เด็กหญิงพจมาน    ราชิวงศ์
12. เด็กหญิงเอวิตรา    อุปฌาย์
13. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    บุญทันเสน
14. เด็กหญิงพุทธินันท์    วิศรุตมัย
15. เด็กหญิงผ่องมณี    สุวะนาม
1. นางสาวผ่องศรี    กิจจาวิเศษ
2. นางอพิณนา    ขุนทวี
3. นางเครือฟ้า    อินทรพรหมมา
2 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงจินดาหงา    แสนโสม
2. เด็กหญิงเมถุตา    คนคล่อง
3. เด็กหญิงภานุชนารถ    สุระเสียง
4. เด็กหญิงกนกภรณ์    วังคะฮาต
5. เด็กหญิงกิตติมา    หาญจริง
6. เด็กหญิงทิพวรรณ    สุวรรณพันธ์
7. เด็กหญิงจริผา    อุปัญญ์
8. เด็กหญิงชฎาพา    ศรีสุพรรณ์
1. นางบันเรือง    นันทศิริ
3 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์    ระนาดไทยสงค์
2. เด็กหญิงวรรณภา    อิมโภค
3. เด็กหญิงสาวิตรี    พันหมุด
4. เด็กหญิงมนัสวี    คำพิลา
5. เด็กหญิงมนทกานต์    บุญมาก
6. เด็กหญิงพรชิตา    สุวรรณมงคล
7. เด็กหญิงกัลยา    มงคลสุภา
8. เด็กหญิงบุษราภรณ์    แข็งแรง
9. เด็กหญิงพรกนก    ซาเสน
10. เด็กหญิงข้าวขวัญ    คนดี
11. เด็กหญิงศิริกานต์    ศรีแนม
1. นางคริษฐา    คนขยัน
2. นางวยุณีย์    คล่องแคล่ว
3. นางสุธิดา    ศรีลาดเลา
4 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงวิภาดา    ดอนเป๊ะ
2. เด็กหญิงฐิติยา    รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงวิภาดา    ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงมาราตรี    ดีดวงพันธ์
5. เด็กหญิงศรัญดา    ดีดวงพันธ์
6. เด็กหญิงอลิษา    ว่องไว
7. เด็กหญิงคัทรียา    ดีดวงพันธ์
8. เด็กหญิงวรรณภรณ์    มูลภา
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แซ่เฮ้ง
10. เด็กหญิงนันทนา    ศรีพันธ์
1. นางทองไสย    ท้าวบุตร
2. นางสาวบังอร    ส่องแสง
3. นางสาวอลิษา    กลางประพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................