งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง 1. เด็กหญิงจิดาภา    เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงศศิประภา    ฝาระมี
3. เด็กหญิงศิริวิมล    วงศ์กระโซ่
1. นายวัชรศักดิ์    วงศ์กระโซ่
2. นายไมตรี    พนันชัย
2 โรงเรียนบ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ซองศิริ
2. เด็กหญิงปณิตรา    สืบสิงห์
3. เด็กหญิงรสริน    วลัยใจ
1. นางวิลาสินี    ภูผาศรี
2. นายเตรียมศักดิ์    โพธิ์สีลา
3 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงปวีณา    ปัจฉา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ว่องไว
3. เด็กหญิงจีรนันท์    ว่องไว
1. นางสุพรรษา    จันทร์สุเทพ
2. นายอัฐพล    ศรีหาเมฆ
4 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. นายนาวิน    แข็งแรง
2. นายชินกร    ปัญญาบุตร
3. นายภูวพัฒน์    คนซื่อ
1. นายสง่า    กลางประพันธ์
2. นางอารียา    คนหาญ
5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. นายวีระพงษ์    สุพร
2. นายเจษฎา    เสียงล้ำ
3. นายกิตติศักดิ์    สุพร
1. นางวรารัตน์    บุญซำ
2. นางสุมิตรา    พรมมี
6 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กชายวรศักดิ์    ใจทัด
2. เด็กหญิงกฤติยา    บุตตะ
3. เด็กชายเสกสันต์    วรรณพัฒน์
1. นายธีรยุทธ    เรืองเรื่อ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ปากหวาน
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    บุทธิจักร์
2. นายพงษ์สิทธิ์    ซาเสน
3. เด็กชายมงคล    ซาเสน
1. นางวิภา    คนหาญ
2. นายสมเกียรติ    ศรีอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................