งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายนพรัตน์    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายธีรพันธ์    คำมุงคุณ
3. เด็กชายต้นตการณ์    มะโนชัย
4. เด็กชายเกษมสันต์    สุคำภา
5. เด็กชายภาคิน    สุคำภา
1. นางจิตตรา    สุขขา
2. นายประภาส    สุขขา
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงญาณิศา    ภานุมาตย์
2. เด็กหญิงอัครมณี    ปัสสาโก
3. เด็กหญิงดาราพร    พลซื่อ
1. ดาบตำรวจชูชาติ    สุวรรณี
2. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงนุสบา    บุญเลิศ
2. เด็กชายณัฐดนัย    รัตนวงค์
3. เด็กชายปฏิภัทร    นามบุตร
4. เด็กชายนำโชค    รูปคม
5. เด็กชายธนกร    เขตสุภา
1. นางวาศรี    สุวรรณไตรย์
2. นางเสาวนีย์    คนขยัน
4 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กชายวิทยา    ผาสุก
2. เด็กชายศรายุทธ    อาจหาญ
3. เด็กชายพงษ์ประพันธ์    มูนศิลป์
4. เด็กชายฐานทัพ    สุวรรณมงคล
5. เด็กชายธเนตร    ราวิชัย
1. นางวยุณีย์    คล่องแคล่ว
2. นายสุมนตรี    วงศ์คะสุ่ม
5 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายวันทรา    คนยืน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชยยายงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ไชยายงค์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำภา
5. เด็กชายภานุพงษ์    มงคลสุภา
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
2. นางวิไลภรณ์    รอบรู้
6 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายครรชิต    ศรีสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์    อุ้ยหะ
3. เด็กชายวีระศักดิ์    ละม้าย
4. เด็กชายศิรประภา    จักรทอง
5. เด็กชายธันวา    ศรีสุข
1. นางสาวจิตลัดดา    อาจวิชัย
2. นายประดุงศักดิ์    ศรีเวียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................