งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงอรอุษา    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิลาพร    สอนรัมย์
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
2. นางสาววารุณี    วงศ์วิรุฬหรักษ์
2 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายภาราดอน    สิงสอน
2. เด็กชายศรัณย์    บุญรักษ์
1. นายกังวาฬ    ทัศมี
2. ดร.สุนทร    โสภาคะยัง
3 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กชายวัชรพล    อ่อนคำมา
2. เด็กชายกัลยานนท์    เกตุกุล
1. นางวยุณีย์    คล่องแคล่ว
2. นายสุมนตรี    วงศ์คะสุ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................