งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงอรอุษา    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอัญชลี    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงพิลาพร    สอนรัมย์
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
2. นางสาวเพชรชนก    คำมุงคุณ
2 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงสุธิดา    สุพร
2. เด็กหญิงอรอนงค์    รูปเหมาะ
3. เด็กหญิงสุปราณี    ยืนยั่ง
1. นายเกษม    ใจคง
2. นางเพ็ญพรรณ    สืบสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................