งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภากานต์    นักลำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ศรีหล้า
1. นางศรีนวล    พละพร
2. นางเยาวนันท์    สุวรรณมุข
2 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงมุกญาดา    พาลึก
2. เด็กหญิงน้ำฝน    เชียงขวาง
1. นางทัศวรินทร์    ตันสมรส
2. นางศรีสมร    จิตรส่องแสง
3 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงกนกพร    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงเกษราภัทร    เชื้อวังคำ
1. นางสาวพัชรา    เชื้อวังคำ
2. นางไพรวัลย์    อินภูวา
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายชินวัตร    เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงณัฐธิชาดา    เชื้อคำฮด
1. นางยุพา    เชื้อคำจันทร์
5 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงวรนุช    ว่องไว
2. เด็กหญิงนิตย์รดี    ว่องไว
1. นางปทุมทอง    นุชประไพ
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงนณิศรา    สระมูล
1. นางสาววรรณระวี    พิลาทอง
2. นางอัจฉลา    ลาดนาเลา
7 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงนราทิพย์    พรมอวน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    ภู่พานิช
1. นางจิราพร    รองเมือง
8 โรงเรียนบ้านซ่ง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงอรรถวดี    ศิริเลิศสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขันแข็ง
1. นางเพชราภรณ์    ดวงขันธ์
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงทัศนีญา    จันทร์สด
2. เด็กหญิงฐิติยา    เสียงล้ำ
1. นางพยมตรา    อุปัญญ์
10 โรงเรียนบ้านโนนตูม เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์    บำรุงตา
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ตรงดี
1. นางดาเรศ    ธงวาส
2. นางสุมฉลาด    สุพร
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงยุวธิดา    อาริยะ
2. เด็กหญิงพิยดา    พรหมเสนา
1. นางทัศนีย์    สารสุภสิทธิ์
2. นางปนัดดา    งามสมบัติ
12 โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ    ชาธิพา
2. เด็กหญิงสุมาลี    ชาธิพา
1. นางกัญญาณัฐ    ดุษฎีวัฒนะธรรม
2. นางจิตกร    วรรณพัฒน์
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงชาลินี    สุพร
2. เด็กหญิงศรีสุดา    คนหาญ
1. นางพนิดา    คนเพียร
14 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. เด็กหญิงศลิษา    เสริฐศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    กิ่งกุล
1. นางสาววัชราภรณ์    คนไว
2. นางศรีสุภา    ปาวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................