งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. นางสาวศิริพร    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงลักษมี    คำมุงคุณ
1. นายสุรวุฒิ    ฮ่มป่า
2 โรงเรียนบ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    พรมหากุล
2. เด็กหญิงวิภาวี    พันธุมาตย์
1. นางสวาท    เชิดบุญเรือง
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. นางสาวแจ่มใส    แก้วศรีนวม
2. นางสาวกันนิกา    ลี้พล
1. นางชมัยพร    ศิดสันเทียะ
2. นางอารียา    คนหาญ
4 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกาญจนา    สุพร
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    คำมงคุณ
1. นายชนะ    ก้านสันเทียะ
2. นางรสา    ก้านสันเที๊ยะ
5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. นางสาวมุธิตา    สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงปณภรณ์    จูมแพง
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
6 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงนิชาดา    ทวีโคตร
2. เด็กหญิงแก้วตา    เวชกามา
1. นางกาญจน์มณี    เมืองโคตร
7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" แก้วมุกดา 1. นางสาวกนกวรรณ    เพียพยัคฆ์
2. นางสาวอนุธิดา    แข็งแรง
1. นางปัญญา    สำราญพรหม
8 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    กองลาน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    บุทธิจักร์
1. นายครรชิต    วรรณพงษ์
2. นายเข็มพร    บุญเกื้อ
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดใจ    พรหมเสนา
2. เด็กหญิงดลยา    วงค์รัตนะ
1. นางกชพร    สุขสุทธิ
2. นางกาศอัมพร    ชุ่มนาเสียว
10 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายวรรธนัย    เสียงสนั่น
2. เด็กหญิงจันจิรา    ตราวิชัย
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
2. นายอุดมทรัพย์    เชิดโกทา
11 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. นางสาวเกสร    ศรีบัวลา
2. นางสาวชโลธร    กาสิงห์
1. นางทักษิณา    ปัททุม
2. นางทินกร    สืบสิงห์
12 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. นายธนพร    ยอดนนท์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    รูปเรี่ยม
1. นางสาวพรพินิจ    เผ่าภูไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................