งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงสุภัตตรา    ลอยมา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิมพ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชราภา    ดีดวงพันธ์
1. นางจารุณี    กุลศรีวนรัตน์
2. นางรสนา    ดีดวงพันธ์
2 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศุภกฤษ    โคตรศรี
2. เด็กหญิงนิภานันท์    วงษ์ชา
3. เด็กหญิงฐิตาภา    พันธ์กิ่งทิพย์
1. นางศรีสมัย    โล่ห์คำ
3 โรงเรียนบ้านโพนไฮ ดงหลวง 1. เด็กหญิงจิลลภัทร    เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงญาณิศา    สายเนตร
3. เด็กหญิงวิภาดา    วงษ์กระโซ่
1. นางสาวชญานนท์    วงศ์กระโซ่
2. นางสาวศิริรัตน์    เชื้อคำฮด
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงรัทติยา    อุทโท
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    เชียงไขแก้ว
3. เด็กหญิงอโณทัย    ระหารนอก
1. นางมยุรี    สุวรรณี
2. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
5 โรงเรียนบ้านคำพอก1 หนองสูง 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ศรีษาพันธ์
2. เด็กหญิงมะปราง    จันปุ่ม
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    อุคำพันธ์
1. นายนราพร    หิรัญภิงคา
2. นางสุดาวณิชย์    วังคะฮาต
6 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสวรรยา    ศรล้ำ
2. เด็กหญิงเก็จมณี    อัคศรี
3. เด็กหญิงสุวิสา    ชินวรรณ
1. นางปราณี    ไตรภูมิ
2. นางสาวแอนนา    ไชโกฎ
7 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงอินธิรา    สุพร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คนเพียร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    พันอินทร์
1. นายนิติ    โสภาคะยัง
2. ดร.สุนทร    โสภาคะยัง
8 โรงเรียนบ้านม่วง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงคูณทรัพย์    สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    นวลปลอด
3. เด็กหญิงเนตรดาว    คลองศีลธรรม
1. นางทัศนีย์    พรหมทา
2. นางนงลักษณ์    ใจคง
9 โรงเรียนบ้านโคก1 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงเกษชุดา    ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    จันกง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ชาลือ
1. นายชัยยุทธ    แสนโสม
2. นางอุไรวรรณ    จันรอง
10 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงนภาพร    ชิดสิน
2. เด็กหญิงอรัชญา    นามฮุง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    ชินกรรม
1. นางนงนาถ    ตาปนานนท์
2. นางสุริพร    สุริยาชัยวัฒน์
11 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่
12 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงศุภากร    บันตะบอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุวดี    ใจทัด
1. นางกรรณิการ์    ชุมแวงวาปี
2. นางประจวบ    กุลวงศ์
13 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสายชล    คำนนท์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มงคลงาม
3. เด็กหญิงเกล้านภา    เหมือนเหลา
1. นางนิลาวัลย์    จันทร์คำ
2. นางสาวมลิวรรณ์    เพ็ญจมุก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................