งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร    วะนะดีแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา    เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงอลิษา    เชื้อคำฮด
1. นางจิตตรา    สุขขา
2. นายประภาส    สุขขา
2 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงจริยา    ว่องไว
2. เด็กหญิงอังคณา    อามาตรมนตรี
3. เด็กหญิงวรารัมย์    สหุนันท์
1. นางธีรวรรณ    เฉลิมวัฒน์
2. นางเจนจิรา    ชูศักดิ์
3 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กชายนันทศักดิ์    เมืองโคตร
2. นายธีรพันธ์    บางทราย
3. นางสาวฐานมาศ    เผ่าพันธ์
1. นางจุไรพร    วงศ์หลัง
2. นางสาวศรีจิตร    เมืองโคตร
4 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงกฤษณา    แดงบุตร
2. เด็กชายเทพอนันต์    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงจิติมา    ใจทัศน์
1. นางถนอมศรี    ปลั่งกลาง
2. นางประจวบ    กุลวงศ์
5 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงนภัสสร    สุวรรณโมก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทำนุ
3. เด็กชายนรงศักดิ์    คำนนท์
1. นายทวีชัย    ดวงผุย
2. นายปฏิวัติ    ผิวบาง
6 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงฟารีดา    ดอกไม้
2. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญมี
3. เด็กหญิงลลิตา    รุ่งโรจน์
1. นางสาวสุจิตรา    วรรณพัฒน์
2. นางสาวอลิษา    กลางประพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................