งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    โซ่เมืองแซะ
2. เด็กหญิงแก้วสุภาพร    วงศ์กระโซ่
3. เด็กหญิงมัลลิกา    เหมือนมาตร
1. นายวัชรศักดิ์    วงศ์กระโซ่
2. นายไมตรี    พนันชัย
2 โรงเรียนบ้านสานแว้ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายปัญญา    ชาวป่า
2. เด็กชายวีระพงษ์    ข่าสะโปน
3. เด็กชายเจตณรงค์    สุมังเกษตร
1. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
2. นายปกติ    ศรีเจริญ
3 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายวุฒิชัย    รัตนวงค์
2. เด็กชายนัฐพงษ์    สุพร
3. เด็กชายรณกรณ์    ยศศรีทา
1. นางกานต์พิชชา    ผิวผ่อง
2. นางรัตนา    จันทร์พิมาย
4 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. นายโชคชัย    บุญเรือง
2. เด็กชายคมสันต์    แสนศรี
3. นายชัยชนะ    แสนศรี
1. นายประภาส    ยืนยง
2. นายเปรมปรีชา    ใจตรง
5 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายศตวรรษ    สาแก้ว
2. เด็กชายอดิศักดิ์    บุญเรืองนาม
3. เด็กชายกวีวัฒน์    ดีดวงพันธ์
1. นายบุญรอด    ริมทอง
2. นายประยูร    บุญประสพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................