งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กชายสิทธิโชค    ประทุมลี
2. เด็กชายโยธิน    นาแถมทอง
3. เด็กหญิงวไลรัตน์    คำมุงคุณ
4. เด็กชายธนวัฒน์    เสือคำจันทร์
5. เด็กชายอุไลฤทธิ์    เชื้อวังคำ
6. เด็กหญิงกานดา    วงค์กระโซ่
7. เด็กหญิงอารียา    วงค์กระโซ่
8. เด็กหญิงจันทกานต์    เสนาน้อย
9. เด็กหญิงกัญญาวีร์    โคตรพรม
10. เด็กหญิงอรปรียา    โคตรพรม
11. เด็กหญิงพรนิภา    โคตรพรม
12. เด็กหญิงปรารถณา    เจนสรรพการ
13. เด็กหญิงอภัสสรณ์    ประทุมลี
14. เด็กชายทะนง    คำโยธา
15. เด็กหญิงพิชชาภา    สุวาจา
16. เด็กชายปฐมพร    โคตรพรม
17. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    คำมุงคุณ
18. เด็กหญิงประภาพร    จิตอามาตย์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์    คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพัฒฒนวิภา    ดวงตา
21. เด็กชายวันดี    โคตรพรม
22. เด็กหญิงมะลิวรรณ    กวนหลวง
23. เด็กหญิงนิตยา    วงค์กระโซ่
24. เด็กหญิงพิยดา    วงศ์กระโซ่
25. เด็กหญิงกานติมา    โคตรพรม
26. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เขียวสะอาด
27. เด็กชายนภา    สมอนา
28. เด็กหญิงจินณภา    โคตรพรม
29. เด็กชายอภิชาติ    โคตรพรม
30. เด็กชายธงชัย    โคตรพรม
31. เด็กชายนิติธร    คำมุงคุณ
32. เด็กหญิงช่อผกา    ภักดีแสน
33. เด็กหญิงสิริลักษณ์    คำมุงคุณ
34. เด็กชายอนุรักษ์    ประทุมลี
35. เด็กหญิงจินดารัตน์    คำมุงคุณ
36. เด็กหญิงพิมพ์ดาว    วงค์คระสุ่ม
37. เด็กหญิงสุนิดดา    โคตรพรม
38. เด็กหญิงนุชนาถ    ไชยเพชร
39. เด็กหญิงพัณณิตา    คำมุงคุณ
40. เด็กชายอนุรักษ์    ประทุมลี
1. นายชันชิต    คำมุงคุณ
2. นางดาราพร    ทองมหา
3. นางธีระดา    ศรีประสาร
4. นายปณิธิ    ซุนซัง
5. นางประภัสสร    เชื้อคำจันทร์
6. นางสมจิต    คำมุงคุณ
7. นางอรวันท์    ประทุมลี
8. นางสาวอุทัยทิพย์    วงค์แสนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................