งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฏา    เทพมงคล
1. นางสาวอรวดี    จำปาจูม
2 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง 1. เด็กชายโสภณวิชญ์    วงศ์ตาเทพ
1. นางสาวนิภาพร    บุญกุศล
3 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายธนพล    สุพร
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายธนากรณ์    บุญยงค์
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
5 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ดอนตาล 1. เด็กชายจุลจักร    ใจทัด
1. นายอำนวย    ซามงค์
6 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กชายธนาวัฒน์    สาครน้อย
1. นายคำใจ    สลางสิงห์
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กชายเวคิน    จิตอามาตย์
1. นางจุไรรัตน์    แกว่นถิ่นภู
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ผาอุ
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
9 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยยงค์
1. นางนัยนา    ร่วมบุญ
10 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายศาสตรา    สังสัมฤทธิ์
1. นางพัชรี    วงษ์พนาวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................