งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา    เหง้าโอสา
1. นายคำแถน    สุคำภา
2 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยกุฉิน
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
3 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายเฉลิมสุข    คำลือไชย
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
4 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. เด็กชายศุภกร    โอสถศรี
1. นายนันทพล    เรืองริวงค์
5 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชยยายงค์
1. นายอุดมทรัพย์    เชิดโกทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................