งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศรัญญา    อุคำ
1. นางสาวณิชชารุจ    ถิ่นเจริญ
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงจันจิรา    เติบโต
1. นางสาวกรวิกา    เสียงล้ำ
3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    โนรี
1. นายกล้า    อุณวงค์
4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชฌรี    เมืองโคตร
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงปุณญิศา    แสนโคตร
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
6 โรงเรียนบ้านโพนงาม ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล    สุขรี่
1. นายไมตรี    สุวรรณไตรย์
7 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงวิไลพร    พุกกลัด
1. นางพัสมน    นามบุตร
8 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงอภิชญา    ลาภามาตย์
1. นางมะลิวรรณ    อาจวิชัย
9 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงปิยะดา    ขวัญเนตร
1. นางรัชนี    บุราญรมย์
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสุกฤตา    เขียวขำ
1. MissDemetria Lucia    Calzo
11 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงภัคจิรา    วิลามาศ
1. นางวนิดา    ชื่นนิรันทร์
12 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงมินล์ธดา    บุญเสริม
1. นางนัยนา    ร่วมบุญ
13 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงชลนิษา    สมฤทธิ์
1. นางมลิวรรณ์    เพ็ญจมุก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................