งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. นางสาวธัญญารัตน์    เชื้อวังคำ
1. นายคำแถน    สุคำภา
2 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. นางสาวเจนจิราภรณ์    ว่องไว
1. นางสาวกัลยาณี    บุตรดีวงศ์
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. นางสาวแจ่มใส    แก้วศรีนวม
1. นางชมัยพร    คิดสันเทียะ
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ปัตนุ
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
5 โรงเรียนบ้านตูมหวาน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุุภาพร    อภิบาล
1. นายกฤษฎา    น้อยชิน
6 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. เด็กหญิงศิริกันยา    อินทร์พรหม
1. นายนันทพล    เรืองริวงค์
7 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศักดาสะ
1. นางสุรีย์พร    เขียวขำ
8 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ซาเสน
1. นางสาวกชกร    บุทธิจักร
9 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงวิยะดา    หมอกคำ
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
10 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงไอรดา    พิกุลศรี
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
11 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ไชยเพชร
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................