งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ผางพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    หงษ์ภู
3. เด็กหญิงอภิรดี    ลาพรม
1. นางพิศมัย    จันงาม
2. นางสมศรี    ซามงค์
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณเนตร
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ระหารนอก
3. เด็กหญิงน้อยนิตยา    บุญสังข์
1. นางมยุรี    สุวรรณี
2. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายจุฑาภัทร    รูปงาม
2. เด็กชายพัชรพล    พรมสุรินทร์
3. เด็กชายวาทะศิลป์    สุพร
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นายสุภชัย    สุริยะกมล
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงชรินดา    นาโสก
2. เด็กหญิงวัลลิภา    สลางสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุพร
1. นางทรงฉวี    แสนบุญสิริ
2. นางพลสวัสดิ์    วังคะฮาต
5 โรงเรียนบ้านดง ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หนึ่งคำมี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    ยืนยง
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์    พิกุลศรี
1. นางนันทนา    พิกุลศรี
2. นางโสภิตา    โฮมหงษ์
6 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงศิณีลักษณ์    บุปผาวงศ์
2. เด็กหญิงลลิตา    ทะนงค์
3. เด็กชายตะวัน    ไชยายงค์
1. นายสุรพงษ์    เสริฐศรี
2. นางเกษศิรินทร์    โพธิบุตร
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงกนกพร    สีมันตะ
2. เด็กหญิงกมลชนก    สีมันตะ
3. เด็กหญิงวันดี    โพทวี
1. นางลัดดาวัลย์    สุวรรณพันธ์
2. นางเบญจวรรณ    เรืองแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................