งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงเกตุวดี    พ่อค้าช้าง
2. เด็กหญิงรัตนาพร    วงกะโซ่
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    วงกระโซ่
1. นายกีรติ    ธุลี
2. นางจิตตรา    สุขขา
2 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ดอนตาล 1. เด็กหญิงริษา    คนไว
2. เด็กชายธวัชชัย    อ่อนภู่
3. เด็กหญิงวนิดา    คนไว
1. นางสุพัฒน์    อุณวงศ์
2. นางอุษณีย์    จันทร์แฝง
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. นายบุญฤทธิ์    พรมสุรินทร์
2. นายพงศ์เทพ    อนันต์
3. นายอธิชัย    สาธุ
1. นางสาวพัชญ์วิตา    ฐิติปัญญสิทธิ์
2. นายสุภชัย    สุริยะกมล
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีบุรมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา    จิตวงษ์
3. เด็กหญิงอริสา    ศรีบุรมย์
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
2. นางพลสวัสดิ์    วังคะฮาต
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงวลาพร    เวชภาพ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    ภูมลา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภูมิลา
1. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
2. นายวรายุทธ    สายทอง
6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    โคตรสขึง
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ    พิกุลศรี
3. เด็กหญิงกาญจนาพร    พิกุลศรี
1. นายสุพจน์    ชินวงษ์
2. นายโยธิน    ไชยช่วย
7 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายเหนือปฐพี    ตาทอง
2. เด็กชายชาญณรงค์    อุดมลาภ
3. เด็กชายปรเมษฐ์    ไชยายงค์
1. นายฤาชัย    เอี่ยมศรี
2. นายสุุรพงษ์    เสริฐศรี
8 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายฑิฆัมพร    บรรลุพร
2. เด็กชายอภิวัฒน์    เกลี้ยงเก่า
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    ฉลาดล้ำ
1. นางปราณี    นามเหลา
2. นางลัดดาวัลย์    สุวรรณพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................