งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงอวัสดา    ฤทธิวงศ์
1. นายวงศ์จิต    ห้วยทราย
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงอิษฎาอร    พันทท้าว
1. นางกิ่งแก้ว    สุวรรณไตรย์
3 โรงเรียนบ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงขนิษฐา    โพธิ์สม
1. นางจิฬาพรรณ    สุขพันธ์
4 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพิชญา    มิทานนท์
1. นางสาวเกษร    อรุณมาตย์
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงอัญญาลักษณ์    ถวิลการ
1. นางปิยะธิดา    สุวรรณไตรย์
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิรา    จารุการ
1. นางพิกุล    ใจสุข
7 โรงเรียนบ้านดงยาง1 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงจินดาพร    รัตนวงค์
1. นางกุลธณิต    โคตรพันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสุชานุช    มณีวรรณ์
1. นางตติยา    เรืองแสง
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงพนิดา    ผิวขำ
1. นางบรรจง    สลางสิงห์
10 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงสุภัทรศิรา    ทาบรรเทิง
1. นางมนพัทธ์    รุ่งปริยศรีสกุล
11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงชนิดาภา    บุญเรือง
1. นางสมพงษ์    สุพรรณ
12 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงจรรยาพร    ศรีวิชา
1. นางวิไลวรรณ    คำมั่น
13 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. เด็กหญิงณัฐพร    พิกุลศรี
1. นายจิรพิพัฒน์    ลาลำโกน
14 โรงเรียนบ้านคำบง1 คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร    งามวงศ์
1. นางเจนิตย์    สมคะเณย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................