งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ภูมิวงค์
1. นางสอ้อน    ดาวังปา
7
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงน้ำเย็น    ทาศรีภู
1. นางสาววารุณี    วงศ์ริรุฬหรักษ์
11
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงโสรยา    เชื้อคำฮด
1. นางชนิดา    เจริญภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายเอกภาพ    พรมศรีลา
1. นางสาวขวัญใจ    เมืองโคตร
12
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กชายภูมมินทร์    วงตาธรรม
1. นางสุพรศรี    ภาคภูมิ
14
6 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา    นันธิษา
1. นางสุกัญญา    กุลวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงนันทกานต์    วาปี
1. นางวราภรณ์    แจ่มโนนคูณ
5
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กชายชนเนษฏ์    นครังสุ
1. นางกิ่งไทร    ศรีสาพันธ์
9
9 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงกรวิทย์    รัตนวงค์
1. นางปรีญา    แสนสุข
10
10 โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงเกวลิน    เทพศรีหา
1. นางสายบัว    สุวรรณศรี
4
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงอรญา    สุวะศรี
1. นางวรรณภา    ว่องไว
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ดอนตาล 1. เด็กหญิงบริมาส    เชื้อดี
1. นางสาวอินทิรา    นครพันธ์
13
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายคณิศร    สุขส่ง
1. นางครองทรัพย์    สิงห์คำ
6
14 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงภัทรจารินทร์    ซุยพล
1. นางรัชนี    มิระสิงห์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................