งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงกฤษกร    งอกคำ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    โคตรพรม
3. เด็กหญิงจินตนา    ปัญญาพ่อ
1. นางประภาเพ็ญ    วังทะพันธ์
2. นางสาววรรณพร    อุ่นชัย
9
2 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายธีระวัตร    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายทัศนพล    เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงปัทมา    ผ่องแผ้ว
1. นางชนิดา    เจริญภูมิ
2. นางสาวสุพัฒตรา    เชื้อคำฮด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ 1. เด็กชายธรณิณทร์    สิทธิวงศ์
2. เด็กชายญาณเทพ    ใจช่วง
3. เด็กชายศศิลดา    อนันต์
1. นางสาวนิตยา    อุปัญ
12
4 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กชายธนภูมิ    รักสะอาด
2. เด็กชายภูรินทร์    คำนนท์
3. เด็กหญิงจิดาภา    วิริยธนชิต
1. นางคำนึงนิตย์    ฤทธิ์สรไกร
2. นางวนิดา    คงกันกง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร    ศิริคุณ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    น้อยทรง
3. เด็กชายกิตติวินท์    กำลังหาญ
1. นางสาวคณิตา    ผิวขำ
2. นางเด็ดดวง    ด่านวันดี
7
6 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงญาณิน    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญวาล
3. เด็กหญิงธนพร    สุริยันต์
1. นางประภาพันธ์    ธิสานนท์
2. นางปริยา    คำมุงคุณ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายจิราทิพัส    บุญหว่าน
2. เด็กหญิงเมธาวี    คนคล่อง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    กาลจักร
1. นางสุกัญญา    กุลวงค์
2. นางอรทัย    เสียงล้ำ
11
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กชายรพีภัทร    ปาณะทึก
2. เด็กหญิงนริษา    แก้วมาตร
3. เด็กหญิงปวีณา    แสนสนธิ
1. นางสาวปณิชา    ชินหงษ์
2. นางสาววายุภักดี    สลางสิงห์
6
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายธราธร    ล้ำเลิศ
2. เด็กชายปรเมศ    ฤทธิ์วงค์
3. เด็กหญิงภาสินี    แสงอาจ
1. นางกัญญาณัฐ    สุพร
2. นางวรินทร    คนเพียร
4
10 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กชายอภิพัฒน์    แดงบุตร
2. เด็กหญิงวณิดา    ใจทัด
3. เด็กหญิงโชติกา    ผิวเหลือง
1. นางวลีรัตน์    วงค์ศรีชา
2. นางสราวดี    อุทธพันธ์
8
11 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริญญา    ซาเสน
2. เด็กหญิงพัทธีรา    คนยืน
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    เกตุทรัพย์
1. นางครองทรัพย์    สิงห์คำ
2. นางจีรวรรณ    กำลังเลิศ
14
12 โรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายอภิลักษณ์    คำโยธา
2. เด็กหญิงกมลชนก    ศรีวิชา
3. เด็กชายทีปกร    เผือดนอก
1. นางสาวภิราภรณ์    กลางประพันธ์
2. นางสมพร    เผือดนอก
13
13 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายอมรเทพ    จอมใจ
2. เด็กหญิงเรวดี    วรสาร
3. เด็กหญิงบุศรินทร์    อนุกูล
1. นางทัศนีย์    ชอบงาม
2. นางพิมลรัตน์    กลางประพันธ์
10
14 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุวรรณโค
2. เด็กชายธนโชติ    นารีรักษ์
3. เด็กชายธาวิน    คำนนท์
1. นางวนาลัย    ทำเลดี
2. นางสมัย    วงษ์สารักษ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................