งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาโด่ คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงสุภิสรา    สารหงษ์
3. เด็กหญิงกนกพร    ศิริศิลป์
1. นางสาวปรียาภรณ์    นาโสก
2. นางสาวสุมลฑา    บับพาน
10
2 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิดา    ภูงาม
2. เด็กหญิงวริทยา    จันทร์จันทึก
3. เด็กหญิงวารีนิธิ    มณีจักร์
1. นางสาวกมลชนก    คำมุงคุณ
2. นางรักมณี    สุระเสียง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    คนตรง
2. เด็กหญิงขวัญหทัย    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเกสรา    ผ่องแผ้ว
1. นางขวัญหทัย    สุคนธะ
2. นางศิรินิภา    ยืนยัง
4
4 โรงเรียนบ้านทรายทอง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    อุปโมง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    คุณทา
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์    สุวรรณไตรย์
1. นางนิภาภรณ์    สอนเม่น
14
5 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงธนัญชนก    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปวริศา    ถูกจิตร
3. เด็กหญิงศิรินภา    ทวีโคตร
1. นางจิรัชญา    จันทร์วงศ์
2. นางสาวชาวดี    เพียรไลย์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงปัฐยาภรณ์    อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงกวินตรา    วังวงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา    ลือเลิศสกุลชัย
1. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีสมบูรณ์พงศ์
2. นางเด็ดดวง    ด่านวันดี
13
7 โรงเรียนสยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายภูสิน    โคตรสขึง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กาละเนตร
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์    เสียงเย็น
1. นางสุดจิต    ศรีนครดี
2. นางเบญจพร    เมืองจันทร์
9
8 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงคัดเชียร์    สิมาชัย
2. เด็กหญิงนันทิดา    พันธุ
3. เด็กหญิงภานิดา    รัตนวงค์
1. นางสุกัญญา    กุลวงค์
2. นางอรทัย    เสียงล้ำ
6
9 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    บุญเรืองนาม
2. เด็กหญิงพัชราภา    ดาดี
3. เด็กหญิงชญานุช    เจริญราช
1. นางวราภรณ์    แจ่มโนนคูณ
2. นางเทพี    วิสาทวัฒน์
5
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงนันธิดา    ห้วยทราย
2. เด็กหญิงพลอยใส    เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงอมรพรรณ    จิตรกระเสริม
1. นางสาวจิราพร    พันธ์พรม
2. นางสาววิสากร    แสนโสม
11
11 โรงเรียนบ้านสงเปือย เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงพรพิจิตรา    มงคลสุภา
2. เด็กหญิงณัฎฐนิษา    บุญทศ
3. เด็กหญิงนันทิญา    มงคลสุภา
1. นางสาวกิจนิกา    เชื้อคำฮด
2. นางสุจิตรา    คำรัศมี
8
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ดอนตาล 1. เด็กชายนันทพงศ์    กำลังงาม
2. เด็กหญิงคณิศร    ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    ดีดวงพันธ์
1. นางฐิตินันท์    จำปาพรม
2. นางวัชราภรณ์    พรหมชาติ
7
13 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงพัชรี    หอมประพันธ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์    สีดา
3. เด็กหญิงปัชญาพร    ไชยสัจ
1. นางบัญดิษฐ์    ส่วยโสภา
12
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงดารินทร์    คำนนท์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ    สลางสิงห์
3. เด็กหญิงพิชณวดี    ศิริรัตน์
1. นางชญานิศ    ประเทพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................