งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายจิระศักดิ์    ศรีวิชา
1. นางอารอน    ผลสว่าง
2 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายภูมินทร์    เชื้อคำจันทร์
1. นางจิตตรา    สุขขา
3 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายสุภัทรชัย    คำลือไชย
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
4 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กชายภูชิต    โพธิ์ศิริ
1. นางฐิตินันท์    รินทราช
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายเกรียงไกร    มลิรัตน์
1. นางวริศรา    พลธะรัตน์
6 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ชาธิพา
1. นางสาววงทอง    อุทัย
7 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายมนตรี    นันทศร
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
8 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภูรินทร์    แสนโสม
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................