งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายจิรนันท์    ชูรส
1. นางอารอน    ผลสว่าง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กหญิงพรนิภา    โคตรพรม
1. นางประภัสสร    เชื้อคำจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ขันสู้
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
4 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงฐินันยา    ชาธิพา
1. นางศศิธร    แน่นอุดร
5 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    วรสาร
1. นางสาวทิพวรรณ    ผิวเหลือง
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    นารีนุช
1. นายทวิชพงศ์    คนใจบุญ
7 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงธนัญญา    ไชยายงค์
1. นายอุดมทรัพย์    เชิดโกทา
8 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงไอรดา    พิกุลศรี
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
9 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. นางสาววราทิพย์    แก้วทองมี
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................