งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 733
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายอุทัย    ไชยเพชร
1. นางสาววารุณี    วงศ์วิรุฬหรักษ์
5
2 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    สโมสร
1. นางสาวอร่าม    ฤทธิ์สยอง
13
3 โรงเรียนบ้านชะโนด1 หว้านใหญ่ 1. เด็กชายเทอดไท    ใจสุข
1. นางโกมุท    เบ้าบาง
10
4 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง 1. เด็กหญิงจิราภา    ศรีศาลาแสง
1. นางแสงสินธุ์    ปุณขันธุ์
9
5 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงปานริญญ์    บางศิริ
1. นางสุกัญญา    กุลวงค์
11
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงพัชรพร    แสนโสม
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์    คนขยัน
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงมุกธิตา    นาโสก
1. นางกัญญาณัฐ    สุพร
8
8 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงพรนิภา    พันมหา
1. นางวลัยวรรณ    สุอริยพงษ์
4
9 โรงเรียนบ้านนายาง ดอนตาล 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พลอยพันธ์
1. นางประภาพรรณ์    สกุลเดช
12
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงอณัญพร    ธูปแก้ว
1. นางจิตตา    กล้านา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงมณีมุกดา    พรมรัตน์
1. นางมาลัย    พลราชม
6
12 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร    ยืนยง
1. นางหทัยทิพย์    ติณะรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสโรชา    กุลษา
1. นางบุญส่ง    พร้อมทรัพย์
14
14 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทิรา    พาลุกา
1. นางกาญจนบุรี    นารีนุช
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................