งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงนราทิพย์    นาโสก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    นาโสก
3. เด็กหญิงชมัยพร    บับพาน
1. นางสาวนวลตา    นาโสก
2. นางบุปผาพร    สุวรรณไตรย์
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงนิจจารีย์    ผลนาเงิน
2. เด็กหญิงรัชยาพร    คำผาย
3. เด็กหญิงจิดาภา    ศิลไชย
1. นางมยุรี    สุวรรณี
2. นายอภิพงษ์    พรมเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านแฝก ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทศร    พันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงวรวี    บุญมี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์    จันปุ่ม
1. นางกฤษณา    คล่องดี
2. นางสุภาภรณ์    อุปัญญ์
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายศราวุธ    คำพิลา
2. เด็กหญิงนิรัญญา    เมืองโคตร
3. เด็กหญิงนิศากร    ตานิล
1. นางรัตติยา    ศรีนาม
2. นางเทพี    วิสาทวัฒน์
5 โรงเรียนบ้านม่วง พลังคำชะอี 1. เด็กชายกิตติภพ    แสงผุย
2. เด็กหญิงอนัญญา    พยอม
3. เด็กหญิงน้ำค้าง    ภูละคร
1. นางทัศนีย์    พรหมทา
2. นางเพ็ญศรี    ไชยสีหา
6 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสุพัตรา    พญาธรรม
2. เด็กหญิงฉัตรา    เสนาชัย
3. เด็กหญิงรัชญา    นพแก้ว
1. นางทวีสิน    สอนมณี
2. นางสุริพร    สุริยาชัยวัฒน์
7 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงปุณณษา    อัฐนาค
2. เด็กหญิงเกวลิน    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงศศิประภา    ผิวเหลือง
1. นางประจวบ    กุลวงศ์
2. นางวลีรัตน์    วงค์ศรีชา
8 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงใจ    เมืองมีศรี
2. เด็กหญิงสราสิญา    อรมาตย์
3. เด็กหญิงสุภาดี    บุทธิจักร์
1. นางนิรพร    ศรีจันทร์
2. นายรบชัย    ชัยนนท์
9 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงวรัญญา    ยืนยง
2. เด็กหญิงวราพร    ยืนยง
3. เด็กหญิงสุจิรา    พรมบุตร
1. นางทองพูล    งามขำ
2. นางสาวมลิวรรณ์    เพ็ญจมุก
10 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสิทธิชัย    เทศประสิทธิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญสงค์
3. เด็กชายวิรภัทร    อุคำ
1. นางชลทิศา    พวงใบดี
2. นางพิมพ์จันทร์    อุนยะนาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................