งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก    ทองดอนน้อย
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
2 โรงเรียนบ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปิงวงค์
1. นางสาวพัชรินทร์    สุคนธะ
3 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงพรธิดา    ดวงทาทอน
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
4 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงทิฐินันท์    บุญรักษ์
1. นางวิภารัตน์    จิตจักร
5 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงอารญา    วิถาระพันธ์
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
6 โรงเรียนบ้านโคก2 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงมุทิตา    คนหาญ
1. นางจิราพร    แสนไชย
7 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงนรินรัตน์    โคสาสุ
1. นางจุรีย์มาศ    คำนึงผล
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงเจษฎา    ผลาวงศ์
1. นายภักดี    พันธุโพธิ์
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก    จันทร์ขอนแก่น
1. นางทิพวรรณ    ราชิวงค์
10 โรงเรียนบ้านดง ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายชลธิชา    ทุ่มโมง
1. นางนันทนา    ดงขาว
11 โรงเรียนบ้านนากอก คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    ศรีมันตะ
1. นางบุญถนอม    จันปุ่ม
12 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงสุรตินา    วิชัยวงศ์
1. นางลัดดาวัลย์    ตรุวรรณ์
13 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ทูขุนทด
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................