งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง 1. เด็กชายวันชนะ    เหง้าโอสา
1. นายประดิษฐ์    สุวรรณโคตร
2 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายพงศ์พล    บุญสุวรรณ
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
3 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ปัททุม
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
4 โรงเรียนบ้านดงยาง1 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ถาวร
1. นายโสฬส    สุวรรณมงคล
5 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง แก้วมุกดา 1. เด็กชายณัฐพล    ไตรทิพย์
1. นางยวงพร    รุ่งเรือง
6 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายวีรภัทร    อุระ
1. นางสำเพียร    บุญเรือง
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กชายศุภโชค    หงษ์คงคา
1. นายคำใจ    สลางสิงห์
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ดอนตาล 1. เด็กชายวัชระ    กลางประพันธ์
1. นายภักดี    พันธุโพธิ์
9 โรงเรียนบ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายกรัยวุฒิ    พิกุลศรี
1. นางสาวดอกมะลิ    ใจตรง
10 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยยงค์
1. นางนัยนา    ร่วมบุญ
11 โรงเรียนบ้านนากอก คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายดุยวัต    คำนนท์
1. นางบุญถนอม    จันปุ่ม
12 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายลัทธพล    หาสุข
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................