งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายภาณุพงษ์    คนหาร
1. นางกิ่งแก้ว    สุวรรณไตรย์
2 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายณัฐยศ    จตุศาสตร์
1. นางลำใย    นาฤทธิ์
3 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีหัวแฮ
1. นางสาวอนุมา    รอบคอบ
4 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    รัตนวัน
1. นางพิศอุดม    พงษ์พวงเพชร
5 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูง 1. เด็กหญิงมธุรดา    วังวงค์
1. นางสุพร    รอบรู้
6 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงไอลดา    ทะนา
1. นางจิราพร    รองเมือง
7 โรงเรียนบ้านซ่ง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรณภา    เหง้าโอสา
1. นางเพชราภรณ์    ดวงขันธ์
8 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. เด็กหญิงนฤมล    บุญมาลา
1. นางสาวปิยะรัตน์    ศรีลาศักดิ์
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงประภาดา    แสนไชย
1. นางกรรณิการ์    สุระเสียง
10 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    ภาคภูมิ
1. นางวชิราลักษณ์    จันทรสาขา
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงสิริญากรณ์    คนยืน
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
12 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายตะวัน    ไชยายงค์
1. นางกมลกานต์    สว่างวงษ์
13 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงวริศรา    คำนนท์
1. นางพัชรี    วงษ์พนาวัน
14 โรงเรียนบ้านคำบง1 คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงมัญฑิรารัตน์    คนขยัน
1. นางเจนิตย์    สมคะเณย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................