งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. นางสาวนัดดา    คำมุงคุณ
2. นางสาวนิยะดา    สุระคุปต์
3. เด็กหญิงชนากานต์    จิตอามาตย์
1. นางกัญญาวีร์    อุดมนา
2. นางขวัญเรือน    คำมุงคุณ
2 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงจิตวรรณ    สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงทิวารัตน์    โคตรตาแสง
3. เด็กหญิงบัวชมพู    คำโพธิ์
1. นายกิตติพงษ์    แจ้งไพร
2. นางวนิดาพร    วรวิรุฬห์วงศ์
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงพรฤทัย    คนหาญ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มุ่งเจือกลาง
1. นางอนุพร    ทิพย์สิงห์
2. นายแสงสุวรรณ    นาฤทธิ์
4 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา    เมษาคุณ
2. เด็กชายกวีพงษ์    ถาวร
3. เด็กหญิงณิชชานันท์    จิตมาตย์
1. นายจุมพล    ชาญณรงค์
2. นางบุญโรม    ชาญณรงค์
5 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. นายสัจจะกุล    รูปงาม
2. นางสาวเรณุกา    เมืองโคตร
3. เด็กชายธนากร    ไชยวรรณ
1. นายณัฐภัทร    คุ้มนายอ
2. นางสาววิไลววรณ    ศรีอำนวย
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. นายไกรวิทย์    แข็งแรง
2. นายทัศทร    นาโสก
3. นายไวพจน์    ประกอบ
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ตาลป้อง
7 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กหญิงชุติมา    สายหยุด
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    ชาลาภคำ
3. เด็กหญิงนุจรี    จันทนาม
1. นางพัชรีย์    มัธยม
2. นางสาวเอื้องดอย    ซาเสน
8 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. นางสาวนิตยา    ดีดวงพันธ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ซาเสน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    เชื้อสุวรรณ
1. นางยุพิน    ศรีอาด
2. นายสมเกียรติ    ศรีอาด
9 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วก่อง
2. เด็กหญิงอาภัทรสรา    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายวรรธนัย    ใจทัด
1. นายยศสันธ์    พันธ์หนองหว้า
2. นางโยษิิตา    คนซื่อ
10 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสุนิษา    ช่างทอง
2. เด็กหญิงพันทิพา    พันโมก
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ดีดวงพันธ์
1. นายปฏิวัติ    ผิวบาง
2. นางสาวสมพิศ    หนองแคน
11 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ศรีสุข
2. นางสาวสุนิษา    อุคำ
3. นางสาวโสรยา    สมตน
1. นายอนุรักษ์    พรไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................