งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    ยอดชาญ
2. เด็กชายกิตติณัฏฐ์    ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงวัชรี    ห้วยทราย
1. นางสาวสิริกูล    น้อยทรงค์
2. นางสาวฬาลักษณ์    ไตรยวงค์
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายวัฒนา    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงนิตยา    คำมุงคุณ
1. นางกัญญาวีร์    อุดมนา
2. นางขวัญเรือน    คำมุงคุณ
3 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงตันหยง    นาโสก
2. เด็กหญิงณัฐกมล    นาโสก
3. เด็กหญิงสุพัตตรา    นาโสก
1. นายสมาน    สิงห์ศร
2. นายสุสกิต    วังคะฮาต
4 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ไชยสงค์
2. เด็กหญิงพัชริญาพร    สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงชลดา    สุวรรณมงคล
1. นางสาวสุภาวิดา    ไชยบัน
2. นางอนุพร    ทิพย์สิงห์
5 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงพิยาดา    พวงจิตร
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    พละกุล
3. เด็กหญิงอัจจิมา    อามาตมนตรี
1. นายจุมพล    ชาญณรงค์
2. นางบุญโรม    ชาญณรงค์
6 โรงเรียนบ้านวังนอง หนองสูง 1. เด็กหญิงขวัญชนก    วิเศษศรี
2. เด็กหญิงจิตรานุช    กระจ่างจิตร์
3. เด็กชายจีระศักดิ์    อาจวิชัย
1. นายศิริศักดิ์    สุวรรณไตรย์
2. นางอุบลลักษณ์    น้อยทรง
7 โรงเรียนบ้านดงยาง1 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายสัจจะ    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงศิราวรรณ    พลวงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    พุทธ์จักร
1. นางกุลธณิต    โคตรพันธ์
2. นางนภาพร    แสนโสม
8 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    บุญวาล
2. เด็กหญิงลลิตา    ตะวังทัน
3. เด็กหญิงสุพรรณี    บุญวาล
1. นางสาวกันธิยา    เมืองโคตร
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    เมืองโตร
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงอรฤทัย    คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงธนพร    รัชอินทร์
3. เด็กหญิงปรียาพร    ศรีสุภา
1. นายชัชชัย    ณ นครพนม
2. นางวัชรา    สลางสิงห์
10 โรงเรียนบ้านดงมอน เมืองปัจจิม 1. เด็กชายรามิล    เมืองโคตร
2. เด็กชายธนพนธ์    โสดา
3. เด็กชายสมชาย    ศิริกาล
1. นายสมชาย    ไชยวงศ์
11 โรงเรียนบ้านหนองบอน ดอนตาล 1. เด็กหญิงเปมนีย์    แซ่ตูกู่
2. เด็กหญิงวรัญชลี    คนไว
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    คนไว
1. นางยุพิน    คนไว
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์    ดั่งธนกุล
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา    กุลวงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    เกษมทรัพย์กุล
1. นางธัญญลักษณ์    คิลลิค
2. นางสาวนงนุช    มาหนองโดน
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ซาผู
2. เด็กหญิงลลิชญา    ทองหนัก
3. เด็กชายทรงพล    พรหมเสนา
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
2. นางศศิมากาญน์    ศรีลาศักดิ์
14 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสุภัสสร    อุปพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา    เพิ่มอ่อน
1. นางปาริชาติ    พลสาร
2. นางไพรวัลย์    จิตจักร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................