งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่งเปือย คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงธนพร    กกกนทา
1. นางชุติมา    ช่อวงศ์
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงรุจิรา    คำมงุคุณ
1. นายสุรวุฒิ    ฮ่มป่า
3 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงดวงฤดี    แข็งแรง
1. นางเกรียงวัลย์    แสนโคตร
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงกาญจนา    เชื้อคำฮด
1. นางสาวสุคนธลักษณ์    เชื้อจารย์ชิน
5 โรงเรียนบ้านชะโนด1 หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ใจช่วง
1. นางบุญเพ็ญ    ก้องเสียง
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กหญิงธารทิพย์    คนซื่อ
1. นางชมัยพร    ศิดสันเทียะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. นางสาวขนิษฐา    มูลโฑ
1. นางวรารัตน์    บุญซำ
8 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงพรรณสา    เชี่ยวชาญ
1. นางรวรรณ    อุระ
9 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. นางสาวนุชนาจ    สุภาพันธ์
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภูมิลา
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
11 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา    ผิวเหลือง
1. นายเข็มพร    บุญเกื้อ
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงดลยา    วงค์รัตนะ
1. นายสังคม    ชนะมาร
13 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงอังคณา    หลอดแก้ว
1. นางทินกร    สืบสิงห์
14 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ศรีสุข
1. นางสาวพรพินิจ    เผ่าภูไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................