งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    สำราญจักร
2. เด็กหญิงปรีชญา    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุนัสดา    แจ่มใส
1. นางธนวรรณ    บุญภิละ
2. นายเด่นพงษ์    สำราญจักร
2 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์    เงินนาม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    กลัดกันแสง
3. เด็กหญิงนงรัตน์    เชื้อคมตา
1. นายยุทธนา    เชื้อคมตา
2. นางลิดาวรรณ    เชื้อคมตา
3 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บิ้งเดช
2. เด็กชายกฤษกร    สาลี
3. เด็กชายธนาธร    มีชัย
1. นางสาวจันทร์จิรา    โคตะสินธุ์
2. นางพัชรินทร์    ผิวงาม
4 โรงเรียนบ้านทรายทอง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์    เผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    เผ่าพันธุ์
1. นายธีรวุฒิ    สุวรรณไตรย์
2. นายสนิท    ไชยบุตร
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    อุคำพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะนุช    คำมะลา
3. เด็กหญิงจีรนุช    คนซื่อ
1. นางสาววรรณระวี    พิลาทอง
2. นางสวรรค์ทอง    กลางประพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา    ผาเป้า
2. เด็กหญิงธนพร    นากร
3. เด็กหญิงสุุพัชราภรณ์    โคตรพันธ์
1. นางสาวนาฏศิลป์    ดรหมั่น
2. นางพรทิพา    ศรีสุภา
7 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงศศิธร    คำพิลา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีประสงค์
3. เด็กชายธนพัฒน์    คำพิลา
1. นางปรียารัตน์    ปัททุม
2. นางอารุณี    ทองมหา
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงอรจิรา    จันทรวิภาค
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ศรีสาพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา    สวัสดิวงศ์ชัย
1. นายชัชชัย    ณ นครพนม
2. นางวัชรา    สลางสิงห์
9 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ศรีภักดี
3. เด็กหญิงชฎิลดา    ตาแสงสา
1. นางเกดแก้ว    บุทธิจักร
2. นางแสงมณี    อยู่พุก
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา    พรหมเสนา
2. เด็กหญิงอรนุช    แข็งแรง
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์    จันทร์ส่อง
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
2. นางศศิมากาญน์    ศรีลาศักดิ์
11 โรงเรียนบ้านคำบง 2 คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายสรายุทธ    บัวลอย
2. เด็กชายจิรพัฒน์    ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอรอุมา    มะรีรัตน์
1. นางวรรณิญา    คัดถาวร
2. นางสุภาพร    กุลสิงห์
12 โรงเรียนบ้านคำไหล คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสถาพร    ผายพันธ์
2. เด็กหญิงนิตยาพร    นารีรักษ์
3. เด็กหญิงสิริกร    วาปี
1. นางสาวสายรุ่ง    พิมจักร์
2. นางสาวสุรีรัตน์    วงศ์ชาชม
13 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายไชยภัทร    นับกลาง
2. เด็กหญิงเกวลี    สลางสิงห์
3. เด็กหญิงพิชานันต์    สลางสิงห์
1. นางสาวทัศนีย์    วิเศษแก้ว
2. นางพัชรี    ตระการจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................