งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงสุภาวดี    วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    บุญวาล
3. เด็กหญิงปนัดดา    คำมุงคุณ
1. นางสาวปราณี    เสียงล้ำ
2 โรงเรียนบ้านสานแว้ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงธัญชนก    ลาดกุดกอก
2. เด็กหญิงอัญชริกา    ชาวเขา
3. เด็กหญิงกิตติมา    ช่อมะลิ
1. นางสาววชิราภรณ์    ปรุงหอม
2. นางอารี    วรรณทอง
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กหญิงจันทมณี    สิทธิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกมล    หนองสูง
3. เด็กหญิงพันธสา    ปัททุม
1. นางชมัยพร    ศิดสันเทียะ
2. นางอารียา    คนหาญ
4 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงรัตติยา    คำลือไชย
2. เด็กหญิงชไมพร    วงเวียน
3. เด็กหญิงอาทิตยา    แถมสมดี
1. นางสาวยุพา    ธรรมวงศ์
5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงแสงอรุณ    ศรีสุภา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    จูมแพง
3. เด็กหญิงจิตอารีย์    ผลเจริญ
1. นางปริญญา    ผิวขำ
2. นายเหลี่ยมทอง    มหาอุป
6 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กหญิงธิดา    บัวเขียว
2. เด็กหญิงศิริญญา    นารีนุช
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ใจตรง
1. นางพัชรีย์    มัธยม
2. นางสาวเอื้องดอย    ซาเสน
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรธิดา    พรหมเสนา
2. เด็กหญิงวาเรน์ญา    พรหมเสนา
3. เด็กหญิงสุจิตรา    พรหมเสนา
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
2. นางศศิมากาญน์    ศรีลาศักดิ์
8 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงไอรดา    บุญเรือง
2. เด็กหญิงนรินทิพย์    ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    พากเพียร
1. นางทองไสย    ท้าวบุตร
2. นางสาวบังอร    ส่องแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................