งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายคณิศร    นาโสก
2. เด็กชายประมินทร์    นาโสก
3. เด็กชายภานุวัฒน์    สุพร
1. นายสุสกิต    วังคะฮาต
2. นายเมตตา    นาโสก
2 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง ดงหลวง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คำมุงคุณ
2. เด็กชายพงษ์วิทย์    ไชยเพชร
3. เด็กหญิงชลธิตา    หวายเหลา
1. นายวุฒิพงษ์    เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ    เชื้อคมตา
3 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายอภิชาติ    หอมสนิท
2. เด็กชายพรธนา    เชื้อคนแข็ง
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เชื้อคนแข็ง
1. นายยุทธนา    เชื้อคมตา
2. นางลิดาวรรณ    เชื้อคมตา
4 โรงเรียนบ้านทรายทอง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงพรไพริน    พาลึก
2. เด็กชายพลายชุมพล    กิตตน์การุญ
3. เด็กชายธนพล    ศรีประสงค์
1. นายธีรวุฒิ    สุวรรณไตรย์
2. นางอัญญาณี    ทองผา
5 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงวิภาพร    บัญญัตินพรัตน์
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์    กลิ่นปทุมทิพย์
3. เด็กชายพงษ์สถิตย์    ทิพเจริญ
1. นางพิมลศรี    จำนงค์วัฒน์
2. นายวัชรากร    คงกันกง
6 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    นามเดช
2. เด็กชายณัฐพล    มาทาจันทึก
3. เด็กหญิงอัจฉรา    ใจบุญ
1. นางสาวนาฏศิลป์    ดรหมั่น
2. นางพรทิพา    ศรีสุภา
7 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงนริศรา    วาปี
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ทองกาล
3. เด็กหญิงภัสรา    กงนะ
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
2. นางศิริพร    ศรีบุญเรือง
8 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงรัชนีกร    สายทอง
2. เด็กหญิงสงกรานต์    สุวรรณภักดี
3. เด็กชายอนุวัฒน์    ราชริวงศ์
1. นางสาวรุ่งฤดี    เสียงล้ำ
2. นางสาววธิดา    แก้วกิ่ง
9 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงสุวิชชา    ศาสตร์แก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    กอนเกิด
3. เด็กหญิงสุริยกรานต์    เชี่ยวชาญ
1. นายคริษฐา    คนขยัน
2. นางสุธิดา    ศรีลาดเลา
10 โรงเรียนบ้านภูล้อม ดอนตาล 1. เด็กหญิงสิริวิมล    ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    นันทะพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาพร    ผดาเวช
1. นายพิทยา    ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวสุรีย์พร    อัฐนาค
11 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงวริษา    จันทรเสนา
2. เด็กหญิงประวีนนท์    คำนนท์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    สุวะศรี
1. นางนิรมล    หมั่นเรียน
2. นางสาวลภัสรดา    เสียงล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................