งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์    สุคำภา
2. เด็กหญิงดารารัตน์    เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงผกามาศ    เชื้อคำจันทร์
1. นางสาวจินตนา    ปราพรม
2. นางสาวภัสราพร    แก่นงาม
2 โรงเรียนบ้านบุ่ง หนองสูง 1. เด็กชายอนุพงษ์    แสงมูล
2. เด็กชายวรดร    ผาลิวง
3. เด็กชายอาทิตย์    สุพรรณโมก
1. นายพลายแก้ว    แสนโคตร
3 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. นางสาวขนิษฐา    มูลโฑ
2. นางสาวธัญญารัตน์    สุขรี่
3. เด็กหญิงพิยดา    มีบุญ
1. นางวรารัตน์    บุญซำ
2. นางสุมิตรา    พรมมี
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายธีรพงษ์    เสียงเย็น
2. เด็กชายณัฐพงษ์    แพรเนียม
3. เด็กชายภูวิน    แพรเนียม
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
2. นางศิริพร    ศรีบุญเรือง
5 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    แสนศรี
2. เด็กหญิงมาริษา    สุรินทร์
3. เด็กหญิงบุษรินทร์    วงษุณา
1. นางวิลาพร    จักษุมา
2. นายสมใจ    ทองดี
6 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงพรนภา    แสนต่างใจ
2. เด็กหญิงจีรภา    บัวเพชร
3. เด็กหญิงนภัสสร    วาปี
1. นางอรอุมา    ลุมภักดี
2. นางสาวเพียงตะวัน    ทวีโคตร
7 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงพนมพร    บุตทศ
2. เด็กหญิงกิ่งลัดดา    โคชขึง
3. เด็กหญิงวิยะดา    สีหาพัฒ
1. นางปริสา    โลมงาม
2. นางสาวสุภาพร    โต้ชาลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................