งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    บุตดา
2. เด็กหญิงสิรินทรา    จิบทอง
3. เด็กหญิงจิราภัณฑ์    รูปช้าง
1. นางนรินทิพย์    กลางประพันธ์
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงภาสินี    ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน    แก้วกิ่ง
1. นางขวัญเรือน    คำมุงคุณ
2. นางวิญญา    พันธุ์สุวรรณ
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงสุวนันท์    โปร่งเมืองไพร
2. เด็กหญิงสุภาพร    รัตนพลที
3. เด็กหญิงศรัญญา    ประสานอก
1. นางสาวสุภาวิดา    ไชยบัน
2. นางอนุพร    ทิพย์สิงห์
4 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงสุลีลาวัลย์    ว่องไว
2. เด็กหญิงเกษ    อภัยโส
3. เด็กหญิงสุมินตรา    ระวิวรรณ
1. นางตุลาลัย    อนันต์
2. นางพัชรี    สุวรรณไตรย์
5 โรงเรียนบ้านคำพี้ หนองสูง 1. เด็กชายพีรพงษ์    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    บันเทิง
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    บุญหา
1. นางสุดสวาสดิ์    จำวงค์ลา
2. นายใบคำ    มหาอุป
6 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ดอนตาล 1. เด็กหญิงนันทกา    คำนนท์
2. เด็กหญิงดวงสมร    ซอนภา
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์    ซอนพา
1. นางวรกานต์    ผิวงาม
2. นางสาวสราภรณ์    นาโสก
7 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกุลสตรี    โสดา
2. เด็กหญิงวรรณพร    ทองรอบ
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร    คำลือไชย
1. นางนพรัตน์    สิงห์นวล
2. นางนัยนา    ยืนยั่ง
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงปาริชาด    กาญจันดา
2. เด็กหญิงมณีรัตนา    ผิวขำ
3. เด็กหญิงสิริยากร    ปัทธบุตร
1. นางสาวธินัดดา    เสียงล้ำ
2. นางพรสวรรค์    บุตรดีวงศ์
9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงจิดาภา    แข็งแรง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    วันโสภา
3. เด็กหญิงชลลดา    บุญมี
1. นางสาวดารากร    โพธิ์ไทรย์
2. นางบริสุทธิ์    พลวงศ์
10 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงเมษิณี    จินดาศรี
2. เด็กหญิงนันนภัส    เจริญสุข
3. เด็กหญิงอรยา    อาจหาญ
1. นางสาวปรียามาศ    ยืนยง
2. นางสาวมารียาศ    สุพงษ์
11 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายศุภชัย    สุริยศรี
2. เด็กหญิงสุภาศินี    รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงภาวิกา    มุ่งลา
1. นางกัญญลักษณ์    นิรโคตร
2. นางสาวพรทิวา    ยืนยง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................