งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายอนุวัฒน์    โคตรพรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำมุงคุณ
3. เด็กชายธีระวัฒน์    คำมุงคุณ
1. นางกัญญาวีร์    อุดมนา
2. นางขวัญเรือน    คำมุงคุณ
2 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงชลิตา    อินทร์ศรี
2. เด็กหญิงจิราพร    นาธงชัย
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์    มัคฆะวัน
1. นางสาวสุภาวิดา    ไชยบัน
2. นางอนุพร    ทิพย์สิงห์
3 โรงเรียนบ้านสองคอน หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชราพร    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอเณทัย    ว่องไว
3. เด็กชายชาญนุรักษ์    ว่องไว
1. นางตุลาลัย    อนันต์
2. นางพัชรี    สุวรรณไตรย์
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงประภากรณ์    จูงกลาง
2. เด็กหญิงนิตยา    อุคำพันธ์
3. เด็กหญิงพิชธิดา    ถวิลการ
1. นางชฎาพร    ทองคุณ
2. นางสถาพร    แป้นพ่วง
5 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสุภาวดี    รูปดี
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ภาคี
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ใจสุข
1. นางนัยนา    ยืนยั่ง
2. นายประจักษ์    ยืนยั่ง
6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" แก้วมุกดา 1. นางสาววิลาวรรณ    แข็งแรง
2. นางสาวอรุณรัตน์    ศิริพัฒน์
3. เด็กหญิงวณิชชา    โกศรียบุตร
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีคำ
2. นางศิริโสภา    ทะเสนฮด
7 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ดอนตาล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บรรลุสันต์
2. เด็กหญิงนุชรีพร    แสนมี
3. เด็กหญิงสุวิการต์    สีบุดดี
1. นางสุพรรณี    ศรีวงค์
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. นายบวรทัต    เพ็ญจันทร์ดี
2. เด็กชายพิชิตชัย    พรหมเสนา
3. เด็กชายวรวุฒิ    กำริสุ
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
2. นางศศิมากาญน์    ศรีลาศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................