งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายพรเดช    นาโสก
2. เด็กชายธนภูมิ    ห้วยทราย
1. นายสุสกิต    วังคะฮาต
2 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายอนุพงษ์    เชื้อคมตา
2. เด็กชายพรธนา    เชื้อคนแข็ง
1. นายยุทธนา    เชื้อคมตา
3 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    บุตรดีวงศ์
2. เด็กหญิงลักขณา    ใจบุญ
1. นางสาวนาฏศิลป์    ดรหมั่น
2. นางพรทิพา    ศรีสุภา
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    กงนะ
2. เด็กชายภาคภูมิ    คำพิลา
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย    เฮงสวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายธีระพันธ์    ปัทวงศ์
2. เด็กชายธีระพันธ์    อ่อนมณี
1. นายชัชชัย    ณ นครพนม
2. นางวัชรา    สลางสิงห์
6 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กหญิงคณิตา    เรียงรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ    นารีสุข
1. นางวิลาพร    จักษุมา
2. นายสมใจ    ทองดี
7 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    บุตรสอน
2. เด็กหญิงธนัชชา    เสียงล้ำ
1. นายคำพร    สิงห์หาญ
2. นางสิริพักตร์    วงษ์วัฒนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................