สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชนัชชา  อนันต์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะอิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงมิรินทรา  ใจช่วง
6. เด็กหญิงอารียา  เมืองโคตร
 
1. นายชำนาญ  ทาสีภู
2. นางวันเพ็ญ  ทาสีภู
3. นางวรรณา  รัตนมาลี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายญาณเทพ  ใจช่วง
2. เด็กชายธรณิณทร์  สิทธิวงศ์
3. เด็กชายศศิลดา  อนันต์
 
1. นางสาวนิตยา  อุปัญ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฐพี  อินทร์ภูวา
 
1. นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ว่องไว
2. เด็กชายพงสกร  ใจช่วง
 
1. นายทองใส  ศรีประทุมภรณ์
2. นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายอิทธิชัย  อนันต์
 
1. นางสาวพรรณปพร  กุลสุทธิ์
2. นายทองใส  ศรีประทุมภรณ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนทิรา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงรัตนา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางกรรณา  รัตนมาลี
2. นางจันเพ็ญ  ทาสีภู