สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลลิตา   ตะวังทัน
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  บุญวาล
3. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญวาล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโตร
2. นางสาวกันธิยา  เมืองโคตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมะลิ  ศรีโยหะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่กู้
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิรัตน์  หันเสมอ
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำวงษ์ษา
3. เด็กหญิงอารียา   คตสุพรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวศุภลักษณ์  วิลาศรี
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายรัชรพล  เซ็งหลี
 
1. นางสาวสิรินาฏ   ศรีมณีพันธ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   เมืองโคตร