สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนิทัศน์  รูปงาม
 
1. นางทัดทรวง  สุพร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลลิตา   ตะวังทัน
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  บุญวาล
3. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญวาล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโตร
2. นางสาวกันธิยา  เมืองโคตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนากร  ไชยวรรณ
2. นายสัจจะกุล   รูปงาม
3. นางสาวเรณุกา   เมืองโคตร
 
1. นางสาววิไลววรณ   ศรีอำนวย
2. นายณัฐภัทร   คุ้มนายอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เซ็งหลี
2. เด็กหญิงตุ้มเพชร  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสิรินาฏ  ศรีมณีพันธ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   เมืองโคตร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมะลิ  ศรีโยหะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่กู้
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายปฏิพล  อนันต์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เมืองโคตร
 
1. นางสาวสิรินาฏ   ศรีมณีพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ปัตนุ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสิทธิยา   อนันต์
 
1. นายภูวดล   ชาธิราช
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรดา  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นายละพิน  สมบูรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตุ้มเพชร  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวราดล  รูปดี
2. เด็กชายวรายุทธ  รูปดี
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชนะเกียรติ  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายรุ่งทิวา  คนหมั่น
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  รูปงาม
2. เด็กหญิงพิพาศรี  คำมุงคุณ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รูปงาม
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีพิทักษ์
 
1. นายเจษฎาพรณ์  เมืองโคตร
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูพญา  ภูท้าว
 
1. นายเจษฎาภรณ์   เมืองโคตร
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรณฤทธิ์   บุญยะฤทธิ์
 
1. นายเจษฎาภรณ์   เมืองโคตร
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 76.5 เงิน 4 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ไตรศร
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายธีรนาถ  แข็งแรง
2. เด็กชายนฤเบศร์  รูปงาม
 
1. นายละพิน  สมบูรณ์
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายพสิษฐ์   กึกเกื้อ
2. เด็กชายเศรษวัฒน์   พาลึก
 
1. นายละพิน   สมบูรณ์
2. นางสาวพัชญ์วิตา   ฐิติปัญญสิทธิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิรัตน์  หันเสมอ
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำวงษ์ษา
3. เด็กหญิงอารียา   คตสุพรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวศุภลักษณ์  วิลาศรี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงนินันยา  บุญวาล
3. เด็กชายปุรเชษฐ์  รูปงาม
4. เด็กหญิงพิพาศรี  คำมงคุณ
5. เด็กชายมั่นคง  เที่ยงท้าว
6. เด็กหญิงสุริสา  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล
3. นางสาวศุภลักษณ์  วิลาศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทับทิม  พ่อโพธิ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  รูปงาม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลือนันต๊ะ
4. เด็กหญิงวรรณณิภา  บางทราย
5. เด็กหญิงอวัสดา  ว่องไว
6. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นายละพิน  สมบูรณ์
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
3. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รูปงาม
2. เด็กชายพัชรพล  พรมสุรินทร์
3. เด็กชายวาทะศิลป์  สุพร
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.48 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญฤทธิ์   พรมสุรินทร์
2. นายพงศ์เทพ  อนันต์
3. นายอธิชัย  สาธุ
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายรัชรพล  เซ็งหลี
 
1. นางสาวสิรินาฏ   ศรีมณีพันธ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   เมืองโคตร
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิสรรค์
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากรณ์  รูปงาม
2. เด็กชายอภินันท์  รูปงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน   อาจวิชัย
2. นายสุภชัย   สุริยะกมล
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อนันต์
2. เด็กชายประวิทย์  เมืองโคตร
3. เด็กชายปิติ  ทองเภา
 
1. นางนางสุมาส  เบญมาตย์
2. นายนัธพงค์  เบญมาตย์
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญตา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รูปงาม
3. เด็กหญิงสุริสา  รูปงาม
 
1. นายสุภชัย   สุริยะกมล
2. นางบัวผัน   อาจวิชัย
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์   คำวงษ์ษา
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์   รูปงาม
3. เด็กชายพีระภัทร   ศรีวิชา
 
1. นายกฤษณะ   ศรีสว่าง
2. นางสุมาส   เบญมาตย์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์   พันธุพาน
2. เด็กชายศิรามล  พรมสุรินทร์
3. เด็กหญิงศุภณัฐ   โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายกฤษณะ   ศรีสว่าง
2. นางสุมาส   เบญมาตย์