สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรภัทร   พละหงษ์
 
1. นางเหรียญทอง   นาโสก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายวายุ   วงศ์สุวรรณ
 
1. นายกิตติกร  เมืองโคตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยไธสง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงบุญ
3. เด็กหญิงกาญจนา  องอาจ
4. เด็กชายก้องภพ  สมหวัง
5. เด็กชายฐานัดดล  สุขเกษม
6. เด็กชายณัฐพล  ใจเอื้อ
7. เด็กหญิงตะวัน  รีฮุง
8. เด็กชายทนงศักดิ์  วรสาร
9. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาธิพา
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พาดี
11. เด็กชายธนดล  พ่อศรียา
12. เด็กชายธนายุทธ  แสงประจักษ์
13. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์สอน
14. เด็กหญิงธัญสุดา  คนเพียร
15. เด็กชายนนทพัทธ์  สีดา
16. เด็กหญิงนริศรา  ใจเอื้อ
17. เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณมงคล
18. เด็กชายนิลักษณ์  อุระ
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันบุตร
20. เด็กหญิงปาริตา  วงศรีทา
21. เด็กหญิงพชรพร  วาปี
22. เด็กชายพลพล  พรมมา
23. เด็กชายพัชระพงษ์  ศรีสุข
24. เด็กชายภราดร  รัตนเนตร
25. เด็กหญิงภัสรา  ปัญญาไว
26. เด็กชายภาคิม  นาโสก
27. เด็กหญิงภูวรินทร์  ชาธิพา
28. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมวงษ์
29. เด็กหญิงมุธิตา  ทองโปร่ง
30. เด็กชายรุจนภัทร  พรมมา
31. เด็กชายวรพงษ์  สิงห์สุ
32. เด็กชายวายุ  วงค์สุวรรณ
33. เด็กหญิงสิริการจนา  ชาธิพา
34. เด็กหญิงสิเรียม  อุระ
35. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจเอื้อ
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจเอื้อ
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมหวัง
38. เด็กชายอัครพล  รูปงาม
39. เด็กหญิงแอนธิดา  พรมวิชา
40. เด็กหญิงโสรียา  ภาคี
 
1. นายจิรวัฒน์   ไกยสิทธิ์
2. นายกิตติกร   เมืองโคตร
3. นางทิพย์เกสร    สุนทรส
4. นางเหรียญทอง  นาโสก
5. นายสมศักดิ์  ทองขาว
6. นางกัลยา  สุขรินทร์
7. นายพูนศักดิ์  สุขรินทร์
8. นายสุบรร  สุนทรส
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางเหรียญทอง  นาโสก