สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกานดา  ต่อซอน
 
1. นางสาวมะลาวัลย์  สุวรรณไตรย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สมวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โจมคำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โกษา
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  คนหาญ
2. นางสาวเชาวเรศ  ใจทัด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดา  นวลติ่ง
2. เด็กหญิงวราพรรณ  วันโท
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุกใส
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นายประภาส  ยืนยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  บัวเขียว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจตรง
3. เด็กหญิงศิริญญา  นารีนุช
 
1. นางสาวเอื้องดอย  ซาเสน
2. นางพัชรีย์  มัธยม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ดอนสามารถ
 
1. นางนิญนัญส์  ษุฑษาจันดาวัลย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขุนเดช  บุญมี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ดอนสามารถ
3. เด็กหญิงพลอย  อินลี
4. เด็กหญิงวิราพร  บุพชาติ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แก้วสกุลณี
 
1. นางนิญนัญส์  ษุฑษาจันดาวัลย์
2. นายประภาส  ยืนยง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  แสนศรี
2. นายชัยชนะ  แสนศรี
3. นายโชคชัย  บุญเรือง
 
1. นายเปรมปรีชา  ใจตรง
2. นายประภาส  ยืนยง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดา  นวลติ่ง
2. เด็กชายจิรวงศ์  แสนศรี
3. เด็กหญิงวราพรรณ  วันโท
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อกอุ่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพิน  มูลแก้ว
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายจันดา  เนตรวงศ์
2. เด็กชายสมคิด  ดวงศรี
3. เด็กชายอรรถชัย  บุษมงคล
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  โคตรพัฒน์
2. เด็กชายสุรชัย  อ่อนประทุม
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด